top of page

Tietosuojaseloste

Johdanto

Turun Sunnuntaimaalarit ry käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella annettujen lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten vaatimalla tavalla.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on eri organisaatioissa kerätty, ja miten niitä käytetään. 

Yhdistys ylläpitää rekisteriä jäsenistään.

Jokainen voi tarkistaa omat henkilötietonsa. Jäsenille helpoin tapa tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan Turun Sunnuntaimaalarien jäsenrekistereissä on ottaa yhteys jäsensihteeriin.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Turun Sunnuntaimaalarit ry

Y-tunnus 0877996-0

sensihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net

Rekisterin nimi

Turun Sunnuntaimaalarit ry jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Turun Sunnuntaimaalarien jäsenten tietojen tallennus tiedotuksen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöintitiedot:

– Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhdistykseen liittymisen tai kursseille ilmoittautumisen yhteydessä - sähköpostitse, puhelimitse tai suullisella yhteydenotolla.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan ja tiedot poistetaan jäsenyyden päättyessä. Jäsentarkistus suoritetaan vuosittain. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilön perustietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään Yhdistyksen Google- tilin -palvelussa. Rekisteritietoihin on pääsy vain yhdistyksen nimetyillä hallituksen jäsenillä, joilla on tilille henkilökohtainen Google-käyttäjätunnus ja salasana. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun tai suullisen asiaa koskevan pyynnön rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. 

Henkilötietoihin liittyvä automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin ei liity automaattista päätöksentekoa

Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Tietosuojadirektiivin 95/46 / EY tavoin GDPR asettaa tietyt ehdot henkilötietojen siirtämiselle EU: n ulkopuolelle. Tällaiset ehdot voidaan Googlessa täyttää mekanismeilla, kuten mallisopimuslausekkeilla.

bottom of page